Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

 

1. Általános tudnivalók Az Eladó a Gebo Armaturen GmbH gyártói képviselete, import raktárt és irodákat üzemeltet Budapesten, kiskereskedelemmel nem foglalkozik. Jelen feltételek szóbeli és telefonos tárgyalás során történő kifejezett említés nélkül is érvényesek minden olyan – akár jövőbeni – kereskedelmi szállításra és szolgáltatásra, ahol a szerződés része a kereskedő üzleti tevékenységének; érvényesek továbbá közjogi jogi személyek vagy közjogi különvagyont képviselő személyek részére teljesítendő szállításokra és szolgáltatásokra is. A szállítási szerződések és egyéb megállapodások, különösen, ha azok a jelen feltételeket módosítják, csak az általunk történő írásos visszaigazolást követően válnak kötelező érvényűvé. Ez érvényes a kereskedelmi képviselők által, ill. a nekik tett nyilatkozatokra is. Ha a múltban eltérő szabályok vagy mellékkikötések esetén hallgatólagosan el is tekintettünk az írásos formára vonatkozó követelmény betartásától, az nem jelenti azt, hogy az ezekkel érintett rendelkezéseket nem tartjuk be. A Vevő Vásárlási feltételeit ezúton kifejezetten elutasítjuk. Ezek akkor sem kötelezik az Eladót, ha azokat a szerződéskötéskor nem utasítja el újra. Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek legkésőbb az áru átvételével elismertnek minősülnek. Eladó fenntartja a jogot feltételeinek kereskedelemben szokásos technikai jellegű és konstruktív módosítására, amennyiben a változtatások elviselhetetlen hátrányt nem jelentenek a Vevő számára és a vétel tárgyának használhatóságát nem érintik. A Vevő igényei nem engedményezhetőek. 2. Árak Az Eladó árai nettó telephelyi átadásra vonatkozó árak, („EXW”, azaz telephelyi paritással értendők), és tartalmazzák az Eladó telephelyén történő berakodást és a csomagolást. Szállítmányonként nettó 30 000 Ft alatti megrendelések esetén a Vevő fizeti a szállítási költséget. Az Eladó jogosult nettó 30 000 Ft alatti megrendelések esetén „kismennyiségi felárat”, valamint a szállítás napján leadott vagy átadott rendelésekre „sürgősségi felárat” kiszámlázni. Mindkét felár mértéke nettó 3 000 Ft.Az Eladó gyorsposta szolgáltatást vesz igénybe. Ennek költsége nettó 30 000 – 79 999 Ft közötti rendelési érték esetén nettó 1300 Ft, ami a Vevőt terheli. Nettó 80 000 Ft feletti rendelés esetén a szállítási költséget az Eladó viseli. Amennyiben a Vevő utánvéttel fizeti a számláját, az Eladó kiszámlázza az utánvét költségét, ami nettó 1 250 Ft. Azokra a megrendelésekre, amelyekre nem született külön ármegállapodás, a szállítás napján hatályos listaárak érvényesek. Részszállítási igény esetén, – amire lehetőség van, – minden egyes szállítmány szállítási költségét az Eladó külön-külön kalkulálja. 3. Fizetési feltételek Eltérő rendelkezés hiányában a számlákon feltüntetett fizetési módok és határidők kötelezőnek tekintendők. Egyéb előírás hiányában a számlák azonnal és levonás nélkül fizetendők. Az Eladó árengedményt csak külön megállapodás alapján ad. A fizetés az áru beérkezésétől függetlenül és a reklamációs jog csorbítása nélkül teljesítendő. A Vevő ellenigényei miatti beszámítás vagy visszatartás kizárt, kivéve, ha az igényeket az Eladó kifejezetten elismeri és azok jogerősen megállapítást nyernek. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult a felszólítási, illetve a fizetési késedelem miatt keletkezett egyéb költségeket külön érvényesíteni. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori BUBOR kétszeresének megfelelő mértékű kamatot számít fel. Fenntartja a jogot arra, hogy további késedelem esetén egyéb igényeket is érvényesítsen. Amennyiben a Vevő úgy fizet, hogy a kifizetett összegek nem elegendőek a teljes követelés kiegyenlítésére, akkor ezeket a részletfizetéseket először a költségekre, majd a kamatokra, végül pedig a fő követelésre kell elszámolni akkor is, ha a fizetést konkrétan megnevezett követelésre teljesíti. Az Eladó váltót és csekket nem fogad el. Azokat a körülményeket, amelyek a Vevő hitelképességét csökkenthetik – különösen a tulajdonosi körben vagy a társasági formában bekövetkező változásokat, a postai cím megváltozását –, a Vevő haladéktalanul köteles közölni. A fizetési feltételek be nem tartása, a késedelem vagy egyéb olyan körülmények, amelyek véleményünk szerint a Vevő hitelképességét csökkenthetik, az összes követelés azonnali esedékességét vonják maguk után. A fizetési késedelem az Eladót feljogosítja arra, hogy a további, még ki nem fizetett szállításai csak előrefizetés ellenében kerüljenek teljesítésre, méltányos póthatáridő letelte után és amennyiben elengedhetetlen, az Eladó a szerződéstől visszalépjen és adott esetben kártérítést követeljen, valamint a Vevőnek megtiltsa a tulajdonjogfenntartással szállított tárgyak bárminemű továbbértékesítését vagy feldolgozását. A fizetési késedelem az Eladót feljogosítja arra, hogy termékeit a Vevő költségére ismét birtokba vegye. Ha a tulajdonjog-fenntartás keretében visszaadott áru fedezi a kintlévőségét a behajtási megbízást visszavonja. A fenti esetekre a Vevő már most hozzájárul a leszállított áru visszavételéhez. A visszavétel csak akkor jár a szerződéstől való elállással, ha azt az Eladó nyilatkozatban kifejezetten kijelenti. A visszavételből adódó, Eladónál felmerülő költségek a Vevőt terhelik. A Vevő csak a vételár és az összes költség maradéktalan megfizetése után kérheti azon áruk kiszállítását, amelyeket az Eladó kifejezett elállási nyilatkozat nélkül vett vissza. 4. Tulajdonjog-fenntartás Valamennyi szállítás tulajdonjog-fenntartással történik; a tulajdonjog csak akkor száll át a Vevőre, ha az az Eladóval szemben fennálló összes kötelezettségét – legyen annak bármi is a jogalapja – teljesítette. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru esetleges megmunkálását vagy feldolgozását a Vevő, az Eladó, mint gyártó számára végzi anélkül, hogy ebből az Eladó számára kötelezettségek keletkeznének. Ha a tulajdonjog-fenntartással érintett árut más egyéb, nem az Eladó tulajdonát képező tárgyakkal kapcsolják össze, ill. ötvözik, vegyítik vagy dolgozzák fel, akkor az új tárgyban fennálló közös tulajdon a tulajdonjog-fenntartással érintett áru többi feldolgozott áruhoz viszonyított, a feldolgozás, összekapcsolás, ötvözés vagy vegyítés időpontjában érvényes számlaértékének megfelelő mértékben illeti meg az Eladót. Ha a Vevő megszerzi az új tárgy kizárólagos tulajdonjogát, akkor szerződő felek megegyeznek abban, hogy a Vevő a feldolgozott, összekapcsolt, ötvözött vagy vegyített, tulajdonjog-fenntartással érintett áru értékének belső arányában közös tulajdont enged az Eladó számára az új tárgyban és azt (a közös tulajdont) az Eladó számára térítésmentesen megőrzi. Ha a másik tárgy tekintendő fő tárgynak, úgy a Vevő a számlaérték alapján megállapított arányos közös tulajdont akkor ruházza át, ha a fő tárgy már az ő tulajdonába került. A Vevő a tulajdonjog-fenntartással érintett árut csak a szokásos üzleti forgalomban értékesítheti vagy dolgozhatja fel, akkor, ha fizetési késedelem nem áll fenn, az értékesítésből vagy a feldolgozásból származó követelés ténylegesen átszáll az Eladóra és a Vevő a saját vásárlóival megállapodik a jelen feltételeknek megfelelő tulajdonjog-fenntartásban. A szerződés megkötésével a Vevő azonnali hatállyal Eladóra engedményezi az összes, a tulajdonjogfenntartással érintett áru továbbértékesítéséből vagy feldolgozásából származó, harmadik személyekkel szemben fennálló igényét valamennyi járulékos joggal és biztosítékkal együtt. Ha a Vevő tulajdonjog-fenntartással érintett árut (feldolgozás / összekapcsolás után) nem az Eladó tulajdonát képező áruval együtt értékesít, úgy a Vevő a továbbértékesítésből származó, a tulajdonjog-fenntartással érintett áru értékének megfelelő nagyságú követeléseket minden származékos joggal és az összes többi követelést megelőző ranghellyel együtt már most az Eladóra engedményezi. Az Eladó az engedményezést elfogadja. Ezen követelések behajtására Vevő az engedményezés után is jogosult. Az Eladó azon jogát, hogy a követeléseket saját maga hajtsa be, ez nem érinti. Az Eladó kötelezettséget vállal azonban arra, hogy a követeléseket mindaddig nem hajtja be, amíg a Vevő a fizetési és egyéb kötelezettségeinek előírásszerűen eleget tesz. Az Eladó kérheti, hogy a Vevő az engedményezett követeléseket és azok adósait számára megnevezze, megadjon minden, a behajtáshoz szükséges adatot, ill. az ahhoz szükséges iratokat kiadja, valamint az adósokkal az engedményezés tényét közölje. Az Eladónak mindenkor jogában áll, ill. kérésére a Vevő köteles az engedményezést nyilvánosságra hozni. A Vevő köteles az Eladót tájékoztatni az áru, valamint az engedményezett követelés hollétéről, erre vonatkozóan betekintést engedni a könyvekbe és az ezzel kapcsolatos iratokat az Eladónak kiszolgáltatni. Amennyiben az Eladót megillető biztosítékok értéke több mint 20%-kal meghaladja az Vevővel szembeni összes követelést, akkor az Eladó köteles a Vevő kérésére ilyen mértékben az Eladó szerinti megfelelő biztosítékot felszabadítani. 5. Szállítási határidők és szállítási akadályok A szállítási határidők betartásának feltétele, hogy a Vevő fizetési kötelezettségeinek a jelen feltételek szerint eleget tegyen. A megadott szállítási időpontok és határidők körülbelüli, minden kötelezettség nélküli időpontnak tekintendők. A szállítási kötelezettségre és időpontra vonatkozó megállapodások feltétele, hogy az Eladót magát beszállítói megfelelő áruval, időben ellássák. Ha ez nem történik meg, akkor az Eladó választása szerint jogában áll a szerződéstől kártérítés nélkül elállni, vagy a szállítási határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik. A szállítási időpontok az árufeladás időpontjára vonatkoznak. A határidők a szállításra kész állapot közlésével betartottnak minősülnek, akkor is, ha az Eladónak az árut önhibáján kívül nem sikerül időben útnak indítani. Arra az esetre, ha az Eladó úgy döntene, hogy a szerződéstől eláll, mert a Vevő pénzügyi teljesítése nem történne meg, kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi teljesítés elmaradását a Vevőnek haladéktalanul jelzi, és azonnal lehetővé teszi neki az esetleges részletfizetést, vagy az egyéb előrefizetést. Szállítási késedelem esetén, az Eladó a méltányos póthatáridő sikertelen eltelte után a szerződéstől elállhat, ellehetetlenülés (teljesítési kötelezettség kizárása) esetén ez a jog az Eladót póthatáridő nélkül is megilleti. Ellehetetlenüléssel egyenértékű a szállítási késedelem akkor, ha a szállításra több mint két hónapig nem kerül sor. Kártérítési igény (beleértve az esetleges következményi károkat is), valamint a kiadások megtérítése kizárt, ha a következő bekezdés másként nem rendelkezik: A fentiekben szabályozott, felelősségre vonatkozó határozat nem érvényes, ha a felelősség kizárása vagy korlátozása az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő olyan károkra vonatkozik, amelyek a felhasználó szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén, vagy a felhasználó törvényes képviselője vagy teljesítési segédje szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak. A felelősségre vonatkozó határozat akkor sem érvényes, ha a felelősség kizárása vagy korlátozása egyéb olyan károkra vonatkozik, amelyek a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén, vagy a felhasználó törvényes képviselője vagy teljesítési segédje szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak. Ha egy fontos szerződéses kötelezettséget megszeg valamelyik fél, akkor a felelősség a jellemző szerződéses kárra korlátozódik; egyebekben a felelősség az előző bekezdésnek megfelelően ki van zárva. A kiadások megtérítésének esetére az előzőek megfelelően érvényesek. Az Eladónak joga van a szerződéstől elállni (vagy akár részben elállni), ha olyan körülmények merülnek fel, amelyek akaratán és befolyásán kívül esnek, és amelyeket az elvárható gondosság ellenére sem sikerül elhárítania. Különösen igaz ez a vis major esetére, fontos alapanyagok késedelmes szállítására, beszállítóknál történő munkabeszüntetésre és hasonló körülményekre. Az Eladó dobozos kiszerelésben forgalmazza termékeit. A kiszerelési egységek megtalálhatók a cég honlapján és a raktári irodában. Amennyiben a Vevőnek ennél kisebb mennyiségű termékre van szüksége, munkaidőben tájékoztatást kaphat az Eladó azon a partnereiről, a +36/1445-1763, vagy +36/20 252 9239 telefonszámokon, ahol a teljes Gebo termékskála beszerezhető, és kisebb mennyiségre vonatkozó igénnyel is készséggel kiszolgálják a Vevőket. Az Eladó a gyorsabb és pontosabb árukiszolgálás érdekében, áruátadási időpontokat vezetett be. Ezek a kedd, szerda, csütörtök 7:30-15:30-ig tartó időszakok. Írásos megrendeléseket a hét minden napján fogad. A munkanap 10:00 óráig beérkezett rendeléseket a beérkezés napján feldolgozza és legkorábban másnap, de kizárólag csak a fenti három áruátadási napon adja ki. Amennyiben egy Vevő nem a fentiek szerint, írásban leadott rendeléssel érkezik az Eladó raktárába áruért, azután kerül kiszolgálásra, miután az Eladó dolgozója befejezte a korábban már megkezdett munkáját. Addig egy arra kijelölt helyen kell várakoznia. A szállítási határidők betartásának feltétele, hogy a Vevő rendeléseiben minden esetben a gyártói cikkszámokat tüntesse fel, ugyanis a rendelés feldolgozás rendkívül lelassul, ha a rendeléseken a Vevő saját cikkszámai, vagy egyéb megnevezések szerepelnek. Az Eladó termékeinek cikkszáma árlistáiban és a honlapján (www.gebo.hu) megtalálhatók. Azon Vevők, amelyek külön megállapodás keretében a rendelés elfogadását igazoló dokumentummal közvetlenül küldik az Eladóhoz a saját vevőjüket, csak akkor indítsák el a vevőt, ha már korábban megküldték az áruátvételt igazoló meghatalmazást. A nem teljesült meghatalmazásokat az Eladó egy hét után tárgytalannak tekinti. 6. Lehívásos megrendelések Lehívásos megrendelések esetén megfelelő határidőn belül kell a lehívásnak vagy a részletezésnek (specifikálásnak) megtörténni. Ha a lehívás vagy specifikálás nem a megállapított megfelelő határidőben történik, akkor az Eladónak jogában áll lehívás nélkül szállítani és a szállítás napján érvényes árak alapján számlázni. Teljesítés helyett kártérítést is követelhet és élhet felmondási jogával (részmennyiség tekintetében is).A szállítási kockázat a szállító személynek történő átadással átszáll a Vevőre. A Vevő általi fuvarozási szolgáltatás esetén a kockázat az üzem területére történő belépéskor száll át a Vevőre. Eladó jogában áll, de nem köteles az árukra – a Vevő költségére – szállítmánybiztosítást kötni. Vevő felelőssége a kirakodási helyhez vezető, ill. az azt elhagyó útszakasz közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő állapotának, különösen az elegendő mozgástérnek és az esetleg szükséges lezárásoknak a biztosítása. Amennyiben Vevő megsérti a fentiekben írt közlekedésbiztosítási kötelezettségét, úgy köteles az ebből eredő károkat megtéríteni. Átvételi késedelem esetén az Eladó joga az árut a Vevő költségére és kockázatára tárolni. Ha a partnerek közötti megállapodás alapján az Eladó végzi a szállítást, ő dönt a szállítási útvonalról, illetve a fuvarozási és óvintézkedésekről. A gyári csomagolási hibákat, ill. hiányosságokat az Eladóval szemben érvényesíteni nem lehet, amennyiben a csomagolás nem az Eladónál történt. A felrakodási kockázatot az Eladó a lerakodási kockázatot a Vevő viseli. 7. Méretek és tömegek Az Eladó katalógusaiban, ajánlataiban és rendelés-visszaigazolásaiban szereplő ábrák, méretek és tömegadatok csak tájékoztató jellegűek. 8. A Szállító felelőssége Az Eladó a szállítmány hibáira a vizsgálati és kifogásolási kötelezettség előírásszerű teljesítése esetén az alábbiak szerint vállal garanciát: E tekintetben az árunak az Eladó telephelyének elhagyása időpontjában fennálló állapota a döntő. A kifogásokat haladéktalanul és írásban kell megtenni. A Vevőnek a mennyiségi reklamációt az áru átvétele után két napon belül az Eladónak jegyzőkönyvbe foglalva kell megküldeni. Minőségi hibák esetén az esetleges hibákat azok felfedezését követően haladéktalanul jelezni kell. A kockázatátszállástól számított egy év elteltét követően, illetve öt év elmúltával olyan termékek esetében, amelyeket rendeltetésüknek megfelelően építettek be az építménybe és azok az építmény meghibásodását okozták, szavatossági igények már nem érvényesíthetőek. Vevő köteles lehetőséget biztosítani arra, hogy a kifogásolt hibát a helyszínen az Eladó képviselői felülvizsgálják. A szállított termékekben változtatásokat a szavatossági igény elvesztése ellenére sem szabad végrehajtani.Ha a vásárolt áru hibásodik meg, akkor az Eladó választása szerint vagy a hibát köteles megszüntetni vagy pótszállítást végez, amennyiben nem jelentéktelen hibáról van szó. Ha az utólagos teljesítést célzó intézkedések lehetetlenek vagy aránytalanok, akkor jogában áll az Eladónak az utólagos teljesítést megtagadni. A szavatossági igények közül ki vannak zárva azok a károk, amelyek a Vevőnél történt szakszerűtlen tárolás, helytelen használat vagy a szerelési utasítások, a szabványok vagy a helyi beépítési előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeznek. Az utólagos teljesítésre, kártérítésre és a ráfordítások megtérítésére vonatkozó igények 1 év elteltével (illetve öt év elmúltával olyan dolgok esetében, amelyeket rendeltetésüknek megfelelően építménybe építenek be és meghibásodást okoztak) elévülnek. Az árcsökkentésre és az elállási jog gyakorlására vonatkozó igények kizártak, ha az utólagos teljesítésre vonatkozó igény elévült és az Eladó arra hivatkozik. Az Eladó jogában áll az utólagos teljesítést megtagadni, amíg a Vevő a fizetési kötelezettségeinek a teljesítés kifogástalan részének megfelelő mértékben eleget nem tesz. Amennyiben az utólagos teljesítés lehetetlen vagy meghiúsul, vagy az Eladó által megtagadható, akkor a Vevő jogosult a vételárat megfelelően csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. Egyéb igények, bármi legyen is a jogalapjuk, kizártak, hacsak a következő bekezdés másként nem rendelkezik. Különösen érvényes ez a vásárolt árun kívüli károkból eredő igényekre, valamint az elmaradt haszon megtérítésére vonatkozó igényre. A fentiekben szabályozott felelősség-kizárás nem érvényes, ha a felelősség kizárása vagy korlátozása az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséből eredő olyan károkra vonatkozik, amelyek a felhasználó szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén, vagy a felhasználó törvényes képviselője vagy teljesítési segédje szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak. A felelősség-kizárás akkor sem érvényes, ha a felelősség kizárása vagy korlátozása egyéb olyan károkra vonatkozik, amelyek a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén, vagy a felhasználó törvényes képviselője vagy teljesítési segédje szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak. Ha az egyik fél megszeg egy fontos szerződéses kötelezettséget, akkor a felelősség a jellemző szerződéses kárra korlátozódik. A felelősség-kizárás nem érvényes továbbá azokban az esetekben sem, amikor a Termékfelelősségi törvény szerint a szállított tárgy hibája esetén személyekért vagy magánhasználatban lévő tárgyakban keletkezett dologi károkért vállalnak felelősséget. A szavatosság-kizárás garanciavállalás vagy bizonyos tulajdonságok garantálása/megígérése esetén sem érvényes, amennyiben a felhasználó felelősségét egy, az ígéretben lévő hiba/hiányosság váltja ki. A kiadások megtérítésének esetére az előzőek megfelelően érvényesek.9. Termék visszavétel Leszállított árut az Eladó alapvetően nem vesz vissza. Ha kivételesen mégis emellett döntene, akkor a visszavétel összes költsége a Vevőt terheli. Kifogástalan, még nem használt áru visszaadása esetén a Vevő jogában áll az áruérték 80%-ának megfelelő átalány összeget felszámítani azon termékeknél, melyeket a visszavétel naptári évében számlázott ki az Eladó. Az Eladó korábbi években eladott árut nem tud visszavásárolni. Speciális kivitelű vagy rendelésre beszerzett áru visszavétele minden esetben kizárt. 10. A teljesítés helye / bírói illetékesség / alkalmazandó jog A szállítás teljesítési helye szerződésben foglalt kivételtől eltekintve a feladási hely. A szerződés egyéb lebonyolításának teljesítési helye valamint a bírói illetékesség helye mindkét fél számára Budapest. A viták jogi rendezése esetén az Eladó jogában áll a Vevőt az Eladó általános bírói illetékességi helyén beperelni. A PTK idevonatkozó rendelkezései az irányadóak az alkalmazandó jogi ügyek viszonyában. A fentiek mindazokra is vonatkoznak, akik a Vevő kötelezettségeiért felelnek (pl. vásárlói csoportok/szövetségek). 11. Egyebek Jelen Értékesítési feltételek egyes rendelkezéseinek teljes vagy részleges érvénytelensége illetve semmissége nem érinti a többi rendelkezést. Ilyen esetben szerződő felek kötelesek olyan rendelkezést hozni, amellyel a hatálytalan, ill. semmis rendelkezés által követett célt gazdasági eredményesség szempontjából a legmesszebbmenőkig elérhetik. Az Eladó Általános Szerződési Feltételei 2020 március 1-től lép hatályba. Budapest, 2020.02.25

schließen