ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS A Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.; a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. A Gebo SEE Kft. adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. A Gebo SEE Kft. tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Gebo SEE Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan alkalmazott adatvédelmi szabályok folyamatosan elérhetők az alábbi honlapcímen: gebo-online.hu/index.php/privacypolicy/. A Gebo SEE Kft. a jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési elveit, és bemutatja azokat a szabályokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. A Gebo SEE Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); - 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.); - 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); - 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); - Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR); - 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (NGM R.). MIRŐL SZÓL EZ A TÁJÉKOZTATÓ? Ahhoz, hogy Ön igénybe vegye a szolgáltatásainkat, feliratkozzon a hírlevelünkre, vagy csak kapcsolatba lépjen velünk, elkerülhetetlen, hogy bizonyos személyes adataihoz hozzáférjünk és azokat kezeljük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön biztonságban tudhassa nálunk az adatait, ezért részletesen bemutatjuk ebben a Tájékoztatóban, hogy mely személyes adataihoz hogyan jutunk hozzá, azokat milyen célból és meddig kezeljük, valamint egyes esetekben kiknek és milyen okból továbbítjuk. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt írjon nekünk az info@gebo.hu címre! Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy reklámozás céljából került sor! Fontos, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait, ezért, ha kéri, akkor megküldünk Önnek minden, a konkrét adatkezeléssel kapcsolatos információt.AZ ADATKEZELŐ ADATAI Gebo SEE Szerelvényeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság [röviden: Gebo SEE Kft.] Az Ön adatait mi, azaz a Gebo SEE Kft., mint adatkezelő kezeljük. Adataink, elérhetőségeink: Székhely és levelezési cím: 1044 Budapest, Ipari park utca 9. Cégjegyzékszám: 01 09 465943 Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 12084182-2-41 E-Mail: info@gebo.hu Honlap: www.gebo.hu Telefon: +36-1-445-1760 Fax: +36-1-445-1770 ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK BEMUTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TUDNIVALÓK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest Az adatkezelés célja: Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelünk (ilyen lehet pl. egy Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy hírlevelek küldése). Ezeket a célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek, ha a szerződéskötésnél ehhez külön hozzájárult). Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk (szükség esetén kérve az Ön hozzájárulását). Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének, így arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, esetleg jogos érdekünk érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is. Az alább megjelölt, jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés az Ön hozzájárulásától (egyetértésétől) független: ebben az esetben kötelezően kezelnünk kell a jogszabályban meghatározott, vagy a szolgáltatás teljesítéséhez értelemszerűen szükséges személyes adatokat. Az alább megjelölt, szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetében az adott szerződés megkötésének előfeltétele az, hogy Ön megadja részünkre a személyes adatait. Ez esetben a személyes adatok szolgáltatása nem kötelező ugyan, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást. Az alább megjelölt, jogos érdeken alapuló adatkezelésnél az adatkezelésre az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából kerülhet sor, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ezek az adatkezelések azonban esetiek, érzékeny adatokat nem érintenek és a legtöbb esetben az Ön érdekét is szolgálják. A kezelt személyes adatok köre: személyes adatnak nevezünk minden olyan információt, amely Önre mint természetes személyre vonatkozik, és amely alapján az Ön személye közvetlenül vagy közvetve beazonosítható. Személyes adatnak számítanak pl. a következők is: e-mail cím, felhasználónév, szerződésszám, IP-cím, képmást rögzítő biztonsági kamerafelvétel. Az adatkezelés időtartama: személyes adatait csak a lehető legszükségesebb ideig tároljuk és kezeljük (pl. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott jogszabályban meghatározott idő elteltéig). Ha ez az időtartam eltelt, a személyes adatait véglegesen töröljük, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítjük. Az adatok tov6bbít6sa: az Ön egyes személyes adatait bizonyos esetekben úgynevezett adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítjuk. Erre az adattovábbításra rendszerint az Önnel kötött szerződés teljesítése, vagy jogos érdekünk miatt kerülhet sor. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják: - vásárlással kapcsolatos adatkezelések; - internetes adatkezelések; - marketinggel és piackutatással kapcsolatos adatkezelések; - vagyonvédelemmel kapcsolatos adatkezelések; - kapcsolatfelvétel során történő adatkezelések; - hírlevelek kiküldése; - egyéb adatkezelések. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK Az alábbiakban az egyes adatkezelési célokat külön-külön részletezzük. Természetesen az Ön személyes adatait csak akkor kezeljük, ha valamelyik alább felsorolt adatkezelési célhoz kapcsolódó szolgáltatásunkat igénybe veszi és az adatkezelésre megfelelő jogalapunk van. 1. VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 1.1. VÁSÁRLÓI ADATOK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest A Gebo SEE Kft-től történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja az Önnel megkötött szerződés teljesítése, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. Azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, a megrendelés egyedi azonosítója, szállítási cím, számlázási név, adószám, aláírás; a megrendelés dátuma, a szállítás legkorábbi időpontja, aláírás, bankszámlaszám. Miden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. A vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelt szállítási szolgáltatásokat a Gebo SEE Kft. megbízásából a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca 39.) végzi. A vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelés a Gebo SEE Kft. német alapítójától, a Gebo Armaturen GmbH-tól (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.), amely vonatkozásában az adattovábbítás jogalapja a vállalatcsoporton belüli jogos érdek. 1.2. ÁRU MEGRENDELÉSE, ÖSSZEKÉSZÍTÉSE, SZÁLLÍTÁSA 1.3. ÁRU MEGRENDELÉSE, ÖSSZEKÉSZÍTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest A Gebo SEE Kft-től történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja az Önnel megkötött szerződés teljesítése, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. Azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, a megrendelés egyedi azonosítója, szállítási cím, számlázási név, adószám, aláírás; a megrendelés dátuma, a szállítás legkorábbi időpontja, aláírás, bankszámlaszám. Miden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. A vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelt szállítási szolgáltatásokat a Gebo SEE Kft. megbízásából a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca 39.) végzi. A vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelés a Gebo SEE Kft. német alapítójától, a Gebo Armaturen GmbH-tól (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.), amely vonatkozásában az adattovábbítás jogalapja a vállalatcsoporton belüli jogos érdek. A Gebo SEE Kft-től történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja az Önnel megkötött szerződés teljesítése, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. Azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, a megrendelés egyedi azonosítója, szállítási cím, számlázási név, adószám, aláírás; a megrendelés dátuma, a szállítás legkorábbi időpontja, aláírás, bankszámlaszám. Miden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. A vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelt szállítási szolgáltatásokat a Gebo SEE Kft. megbízásából a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca 39.) végzi. A vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelés a Gebo SEE Kft. német alapítójától, a Gebo Armaturen GmbH-tól (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.), amely vonatkozásában az adattovábbítás jogalapja a vállalatcsoporton belüli jogos érdek. 1.4. VÁSÁRLÓI BALESETEK 1.5. PARKOLÁS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest A Gebo SEE Kft. területén bekövetkezett vásárlói balesetek dokumentálása baleseti jegyzőkönyv felvételével. Az érintett létfontosságú érdekeinek védelme. A balesetet szenvedett vásárló neve, címe, telefonszáma, foglalkozása, a baleset dátuma, időpontja, pontos helye, az esemény rövid leírása, szemtanúk neve, címe, orvosi ellátásra vonatkozó információk (részesült-e, ha nem, annak indoka), szöveges észrevétel (keletkezett kár, sérült nyilatkozata). A Ptk. 6:22. §- ban foglaltaknak megfelelően öt év. Egészségbiztosítási szerv, esetlegesen bíróság. A Gebo SEE Kft. épületen kívüli területén képrögzítő rendszer üzemel. Az adatkezelés célja a vásárlók részére biztosított parkolási szolgáltatáshoz kapcsolódóan a parkoló járművek biztonságának növelése, bűncselekmények megelőzése és felderítése. Az adatkezelés az érintettek jogos érdekein alapul. Dátum, időpont, be- és kilépés helye, a behajtó gépjármű forgalmi rendszáma, márkája, típusa, színe és a felvételen látszódó egyéb személyes adatok, hangfelvétel nélkül. A rögzítésétől számított 30 nap a NAIH tárgybani állásfoglalásai alapján. Adattovábbítás szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén a hatóságok, bíróságok felé. Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek, hangfelvétel nélkül. 2. INTERNETES ADATKEZELÉSEK 2.1. REGISZTRÁCIÓ A WWW.GEBO.HU WEBLAPON ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest A www.gebo.hu weblap meglátogatásakor a regisztráció felhasználói fiók létrehozásával történik a www.gebo.hu oldalon elérhető űrlap kitöltésével. Az adatkezelés célja az ügyfelek nyilvántartása, az ügyfelek egymástól való megkülönböztetése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, az ügyfél által vásárolt termékek összesítése. Az érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználó által megadott nagykereskedői jelszó, amennyiben vásárlás történik az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím. A hozzájárulás visszavonásáig. Szerver üzemeltetés a Gebo SEE Kft. német alapítója, a Gebo Armaturen GmbH (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.) által. 2.2. A WWW.GEBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA A www.gebo.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása. Elektronikus szolgáltatás nyújtása, távollévők között létrejött szerződés teljesítése. Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. Számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében. Távollévők között létrejött szerződés esetén a kezelt adatok köre: azonosítószám, e-mail cím, név, telefonszám, mobil telefonszám, lakcím, bankkártya adatok, bankszámlaszám, vásárolt termékek és azok vételára. Honlap látogató esetében egy hónap, távollévők között létrejött szerződés esetén az adatkezelési cél megvalósulásáig, számviteli kötelezettség teljesítése során a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése szerint 8 év. A vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelt szállítási szolgáltatásokat a Gebo SEE Kft. megbízásából a SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca 39.) végzi. Szerver üzemeltetés, valamint a vásárlásokhoz kapcsolódóan megrendelés a Gebo SEE Kft. német alapítójától, a Gebo Armaturen GmbH-tól (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.), amely vonatkozásában az adattovábbítás jogalapja a vállalatcsoporton belüli jogos érdek. 2.3. A WWW.GEBO.HU COOKIE KEZELÉSE 2.4. KAPCSOLATFELVÉTEL A WWW.GEBO.HU WEBOLDALON, E-MAIL LEVELEZÉS ÜGYFELEKKEL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest A www.gebo.hu weblap meglátogatásakor Weboldalunkon egyféle cookie-t használhatunk: „session” („munkamenet cookie-kat”). Session cookie nélkülözhetetlen a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer ”session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Az érintett önkéntes hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke a testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítéséhez. Az általunk alkalmazott cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Weboldal milyen aloldalain járt. Az Ön gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet az Ön látogatásának kezdő és befejező időpontja, az Ön IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az Ön eszközének paraméterei, az Ön által a Weboldalunkon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállítások során. A session ID-k a Weboldalunk elhagyásakor automatikusan törlődnek. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha cookie érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Egészségbiztosítási szerv, esetlegesen bírós Szerver üzemeltetés a Gebo SEE Kft. német alapítója, a Gebo Armaturen GmbH-tól (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.) által. Az adatkezelés célja a Gebo SEE Kft. Kft. termékek megismerése a Gebo SEE Kft-től történő vásárlás esetén a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merül fel, a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a www.gebo.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az érintett önkéntes hozzájárulása. Azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Szerver üzemeltetés a Gebo SEE Kft. német alapítója, a Gebo Armaturen GmbH-tól (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.) által. 3. MARKETING ÉS PIACKUTATÁS 3.1. PROMÓCIÓK, AKTIVITÁSOK SZERVEZÉSE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest Az adatkezelés célja a Gebo SEE Kft. Kft. által szervezett aktivitásokban, promóciókban való részvétel, kedvezmények igénybevétele, termékek megismerése, kipróbálása, azokról vélemény adása, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. Azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, a direktmarketing célú hozzájárulás. - a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap, - a nyereményekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Szerver üzemeltetés a Gebo SEE Kft. német alapítója, a Gebo Armaturen GmbH-tól (D-58332 Schwelm, Am Damm 4.) által. 3.2. HÍRLEVÉLKÜLDÉS Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan havonta 1-2 reklám küldése az Ön által megadott e-mail címre: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás. Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka). A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig, de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevél megnyitásától, adatfrissítésétől számított 24 hónap. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva, • e-mail útján az info@gebo.hu címen, továbbá • postai úton a Gebo SEE Kft., 1044 Budapest, Ipari park utca 9. címen. Szerver üzemeltetés a Web Agile S.a.s. di Fietta Roberto (info@webagile.net) által. 4. VAGYONVÉDELEM 4.1. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest A Gebo See Kft. a 1044 Budapest, Ipari park utca 9. címen található magánterületén elektronikus megfigyelő-és rögzítőrendszert üzemeltet. Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata, minőségi és mennyiségi kifogások kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintettek jogos érdekeinek védelme. A kezelt adatok köre: a Gebo See Kft. a 1044 Budapest, Ipari park utca 9. címen található magánterületére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. hangfelvétel nélkül. (Az elektronikus megfigyelőrendszer részét képező kamerák a Gebo SEE Kft. külső területeire, az iroda és raktár előtti térre, parkolóra vannak irányítva.) Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap. Szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt taartalmazó felvételek. 5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Gebo SEE Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK PORTÁL NAPLÓZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSE Google Analytics A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít a Gebo SEE Kft.-nek többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a Weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a Weboldal használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a Weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a Weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Gebo SEE Kft. webhelyére és annak mely oldalait tekintik meg.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest NÉV CÉL LEJÁRAT _utma Ez a cookie arról nyújt információt, hogy Ön meglátogatta-e már korábban a weboldalt. Így pontosabban meg tudjuk határozni, hogy kik az új látogatók a group.atradius.com webhelyen, vagy egyéb másik oldalon. Beállítástól/frissítéstől számított 2 év _utmb Az _utmc cookie-val együtt a group.atradius. com oldalon töltött átlagos időtartamot lehet meghatározni ezzel a sütivel. Beállítástól/ frissítéstől számított 30 perc _utmc Az _utmb cookie-val együtt a böngésző bezárásának A böngésző bezárásakor idejét mutatja meg. _utmt A lekérési arány szabályozására szolgál 10 perc _utmtv Látogató szintű, egyénileg változó adatok tárolására szolgál. Ez a cookie akkor jön létre, amikor a fejlesztő a _setCustomVar módszert használja látogató szintű, egyénileg változó adatokkal. Ezt a cookiet alkalmazták a mára már elavult _setVar módszerrel is Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az adatokat elküldi a Google Analytics-nak. Beállítástól/frissítéstől számított 2 év _utmz Ez a cookie azt követi nyomon, hogy a látogató honnan kattintott át a group.atradius.com oldalra (pl.: egy másik weboldalról vagy keresőmotorról) Beállítástól/frissítéstől számított 6 hónap _utmt_r ollupTracker Az Atradius weboldalak domain neveinek követésére szolgál Beállítástól/frissítéstől számított 30 perc _utmt_r oldTracker Régi nyomkövetési kód eltávolítására szolgál. Beállítástól/frissítéstől számított 30 perc _ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál Beállítástól/frissítéstől számított 2 év _gat A lekérési arány szabályozására alkalmazható. Beállítástól/frissítéstől számított 10 perc További információ:http://www.google.com/policies/privacy/ Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a weboldalak látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: tools.google.com/dlpage/gaoptout ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. a) Hozzájárulás visszavonása Ha a konkrét adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapszik (lásd a fenti táblázatokat), akkor Önnek bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni. Ez esetben törölni fogjuk minden olyan személyes adatát, amelyet az adott adatkezelési célból kezeltünk. Például: ha leiratkozik a hírlevelünkről, akkor törölni fogjuk a feliratkozás során megadott minden adatát, és nem fog több hírlevelet kapni tőlünk. b) Hozzáférés a személyes adataihoz Ön jogosult bármikor tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is. A fent említett adatszolgáltatást évente 5 alkalommal ingyenesen, ezen felül alkalmanként 5.000,- Ft + ÁFA összegű ügyintézési díj megfizetése esetén végezzük. c) Helyesbítés Ön bármikor jelezheti, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (például lakcímváltozás esetén). d) Törlés Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Az adattörlésre akkor is sor kerül, ha Ön a fentiek szerint visszavonta a hozzájárulását, letelt az adatkezelés időtartama, netán a törlésről jogszabály rendelkezik, vagy esetleg a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére. e) Adatkezelés korlátozása Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk. Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha: • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy • számunkra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart). Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét! Továbbá bizonyos esetekben fennállhat olyan körülmény, amely alapján a hozzájárulás visszavonása esetén is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – ilyen esetben erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk. Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk. Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest b) Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük g) Adathordozás Ön arra is jogosult, hogy a nálunk kezelt személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett. Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége. h) Panaszhoz való jog Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg. b) Adatbiztonság Személyes adatait csak saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk. A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink. Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait. Ehhez azonban bizonyítanunk kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk. Felhívjuk a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk. Felh(vjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljes(tését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését. Felh(vjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést. EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK a) A kérelmek ügyintézése A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk az info@gebo.hu címre. (Természetesen a h) és az i) pontokban írt eljárásokat közvetlenül a NAIH-nál, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon kezdeményezheti.) Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. május 25-től. Telefon: + 36 1 445 1760 Fax: + 36 1 445 1770 info@gebo.hu Gebo SEE Kft. Ipari park u. 9. H-1044 Budapest c) Az Ön felelőssége Az általunk Önről kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban: • Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget. • Használjon biztonságos technikai eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (például ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felénk). • Ha bármilyen gyanús körülményt észlel, haladéktalanul jelezze felénk. • Ha változtak a részünkre megadott személyes adatai, kérjük, hogy ezt lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk. d) A Tájékoztató módosítása A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk: ilyen esetben azonban előzetesen e-mail útján tájékoztatjuk Önt a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapunkon. A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.

schließen